Antany, tranquil•litat, por, tendresa, tristor, amor... aquests sentiments son alguns dels que et voldria encomanar amb les meves imatges. La mirada respon a aquests efectes i en els moments dèbils de la vida, et poden fer recordar que les arrels i la raó de viure passen per aquestes sensacions. No perdis la serenor, recorda que a l´endemà potser un nou gest et sorprendrà i entén de totes, que els moments son sensacions. Mira... gaudeix... recorda..., deixa´t rebolcar pels ulls!


Yesteryear, tranquility, fear, tenderness, sadness, love... these are some of the feelings that you would entrust with my images. The eye responds to these effects and moments weak in life, you can remember the roots and reason for living through these feelings. Do not miss the serenity remember that maybe the next day a new gesture surprise you and understands all that times are sensations. Look... enjoy... remember..., let the eye rolling!.